Frövifors Pappersbruksmuseum

Museets Historia
Redan 1974, när företagsledning började planera ett nytt pappersbruk i Frövifors, väcktes tanken på ett bevarande av det gamla pappersbruket. Initiativtagare var Sven Göran Wennerholm, brukets dåvarande informationschef, som kontaktade Svenska Cellulosa- och Pappersbruksföreningens Industrihistoriska utskott. Efter den första besiktningen som gjordes på plats och senare inventeringar av branschens anläggningar i flera regioner framstår Frövifors som den bäst bevarade miljön i landet från den äldre maskinpappersepoken. Det är man enig om från såväl antikvarisk sida som branschen och fackligt håll.
Frövifors Pappersbruksmuseum grundades 1984 och invigdes två år senare.

Beskrivning
Frövifors Pappersbruksmuseum är ett ekomuseum, dvs. det finns kvar i sin ursprungsmiljö och industrin har haft stor ekonomisk betydelse för bygden. Museet anses ha en av Sveriges bäst bevarade miljö från tidigt 1900-tal och den då blomstrande pappersindustrin. Det ligger i skuggan av dagens moderna massa- och kartongfabrik.

Vad som är av industrihistoriskt intresse i Frövifors är två maskinsalslängor i rött tegel med två ursprungliga pappersmaskiner av yankeetyp, tillverkade av KMW 1907 resp. 1911. Särskilt förstnämnda PM III, är i allt väsentligt oförändrad sedan installationen. Av teknikhistoriskt intresse är också transmissionsaxlar för remdrift från vattenturbiner, som användes till 1982, liksom en kollergång och gjutjärnsholländare för massans malning, en gång standard i bruken, men nu ersatta av annan utrusning.
Besökarna får ta del av brukets egen historia, med en industriell kontinuitet från 1500- talets mitt och får samtidigt inblick i en av de branscher som lade grunden för det svenska välståndet.